Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien sker dagligen kl 9.00-17.30 via Mangoldlistan. För orderläggning – kontakta din bank eller depåförvaltare.

Mangoldlistan >>

Kallelse till Årsstämma

IES Internet Express Scandinavia AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 i Malmö.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin kommer IES årsstämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. IES vet att många aktieägare vill ställa frågor och uppmuntrar frågor i förväg via e-post till info@ies.se senast den 24 juni 2020. IES och även i begränsad omfattning IES intressebolag Lequa AB kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på www.ies.se senast inom ett par dagar efter Årsstämman.

IES välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 30 juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.


Förutsättningar för deltagande

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämma i IES Internet Express Scandinavia AB (publ) har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2020, dels senast den 29 juni 2020 till anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 24 juni 2020 och bör därför begäras i god tid före den 24 juni 2020 hos den som förvaltar aktierna.


Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt via IES hemsida www.ies.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Länk till formulär samt för att förhandsrösta elektronisk via Euroclear (REKOMMENDERAS): https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 juni 2020. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till IES Internet Express Scandinavia AB (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt via IES hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Länk för att förhandsrösta elektronisk via Euroclear (REKOMMENDERAS): https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy


Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av justeringsman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslaget till dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 7. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelse samt revisorer.
 12. Bemyndigande av bolagsstämma för styrelse att fatta beslut om emission.


Beslutsförslag

1. Val av ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag är styrelseordförande Claes Kinell, eller vid förhinder för honom den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

2. Val av justeringsman.

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Fredrik Kjällander, eller vid förhinder den som styrelsen istället anvisar.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna

7. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet balanseras i ny räkning.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Förslag om oförändrat:
4 Ledamöter, 0 Suppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Förslag om oförändrat:
Styrelsen: Ingen ersättning
Revisorerna: Enligt löpande räkning

11. Val av styrelse samt revisorer.

Styrelse: 
Omval av: Claes Kinell, Fredrik Kjällander, Jerker Nilsson, Christian Smaragdis

Revisorer:
Omval ny period om 4 år: Bo Matson (Revisor), Bengt Ekenberg (Revisorssuppleant)

12. Bemyndigande av bolagsstämma för styrelse att fatta beslut om emission.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier:

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för IES Internet Express Scandinavia AB (publ) föreslår att årsstämman den 30 juni 2020 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

a) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021.
b) Emission får ske av motsvarande sammanlagt högst 30 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.
c) Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
d) Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
e) Aktier skall, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.f)  Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Syfte

Syftet med ovan bemyndigande är främst att vid behov bevaka och/eller stärka IES position som ägare i intressebolaget Lequa AB och därmed relaterade aktiviteter.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.Handlingar och ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse framläggs i första hand genom att de görs tillgängliga på www.ies.se senast 2 veckor innan årsstämman.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud erhålls genom att kontakta info@ies.se.

Malmö i juni 2020
IES Internet Express Scandinavia (publ)
Styrelsen

Nyemission

…………………………………………….

OBS!

Förlängd teckningstid till 14 juli

Styrelsen i IES Internet Express Scandinavia AB (publ) har den 1 juli 2020 beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen. Teckningstiden förlängs till och med den 14 juli, med rätt att helt eller delvis stänga nyemissionen innan dess.

Anledningen till förlängningen är att vi har blivit uppmärksammade på: dels att ett antal ägare inte har blivit informerade av sina depåförvaltare om denna emission; dels att sista teckningsdag hos vissa depåförvaltare varit tidigare än 1 juli, och att det är i bolagets intresse att låta alla befintliga ägare med företrädesrätt få en möjlighet att delta i emissionen.

/Styrelsen

…………………………………………….

Styrelsen för IES Internet Express AB har den 8 juni beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2019, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar högst 17 983 000 aktier till en kurs om 1,40 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 25 176 200,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 2 157 960,00 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 17 juni 2020 till och med den 1 juli 2020.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juni 2020. Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 juni 2020. Avstämningsdag är den 15 juni 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie, två (2) teckningsrätter. Det krävs sju (7) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Teckningskursen uppgår till 1,40 SEK per aktie.

Skulle inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning enligt följande princip;
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 15 juni 2020. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

…..

Memorandum och Teckningssedel kommer att publiceras hos Eminova Fondkommission den 16 juni 2020.

Memorandum finns även för nedladdning här >>

Rapporter

Årsredovisningar distribueras endast elektroniskt.

Årsredovisning 2019 [PDF] >>

Aktieägare

IES har idag närmare 2 000 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2020-03-31

Futur Pension 8,96 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg 4,88 %
Sollmedco Aktiebolag 4,71 %
Holmsvanen AB 3,65 %
Lupinia AB 3,24 %
HSBC Private Bank S.A. Schweiz 3,18 %
Alf Sollevi 2,54 %
Muirfield Invest AB 1,91 %
Stefan Lindskog 1,89 %
UBS Switzerland AG, W8IMY 1,82 %
Övriga 63,22 %
Totalt 100,0%