Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien, vilken har skett via Mangoldlistan, är handelsstoppad tills vidare. Detta med anledning av bland annat de strukturella arbeten som pågår i IES och intressebolag. I dagsläget kan inte lämnas någon tidpunkt för återupptagandet av handeln.

Årsstämma 2021

IES Internet Express Scandinavia AB (publ), org.nr 556559–1210, kallar till årsstämma måndagen den 28 juni 2021 i Malmö.

Med beaktande av Covid-19 genomförs stämman genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Styrelsens förslag till dagordning

 • Val av ordförande vid stämman.
 • Val av justeringsman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av förslaget till dagordning.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 • Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 • Val av styrelse samt revisorer.
 • Bemyndigande av bolagsstämma för styrelse att fatta beslut om emission.
 • Övriga frågor.

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämma i IES Internet Express Scandinavia AB (publ) har den som dels senast den 15 juni 2021 till anmält sig med epost till info@ies.se med namn på aktieägare och antalet aktier, dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 juni 2021.

I samband med bolagets avstämning mot den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 juni 2021 bekräftas anmälan och dokument för förhandsröstning med instruktioner skickas till den e-postadress som användes vid anmälan. Förhandsröster ska vara IES Internet Express Scandinavia AB tillhanda senast den 25 juni 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 17 juni 2021 och bör därför begäras i god tid före den 17 juni 2021 hos den som förvaltar aktierna.

Eventuella frågor inför stämman kan ställas per epost i samband med anmälan. Dessa kommer att behandlas samlat gentemot alla stämmodeltagare.

Styrelsen
IES Internet Express Scandinavia AB (publ)

Nyemission

Emissionen med företrädesrätt är registrerad hos Bolagsverket.  I nyemissionen tecknades 4 483 115 aktier, vilket tillförde bolaget 6 276 361 kr innan emissionskostnader.

Aktieägare

IES har idag närmare 2 000 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2021-03-31

Futur Pension 8,70 %
Sollmedco Aktiebolag 5,65 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg 4,55 %
Lupinia AB 3,89 %
Holmsvanen AB 3,41 %
Carl Gustaf Peter Flach 2,97 %
Alf Sollevi 2,38 %
UBP SA, Switzerland 2,13 %
Muirfield Invest AB 2,04 %
Stefan Lindskog 1,76 %
Övriga 62,52 %
Totalt 100,0%