Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien, vilken har skett via Mangoldlistan, är handelsstoppad tills vidare.

Mangoldlistan >>

Handelsstopp i aktien från 2020-11-30

Med anledning av bland annat de strukturella arbeten som pågår i IES och intressebolag, har styrelsen beslutat att handelsstoppa handeln med bolagets aktie tills vidare.

Nyemission

Emissionen är registrerad hos Bolagsverket.  Nu sker omvandling av BTA till ordinarie aktier i Euroclear genom emissionsinstitutet Eminovas försorg. Omvandlingen sker per den 10/3 och de nya aktierna syns på respektive konton ett par dagar efter det.

I nyemissionen tecknades 4 483 115 aktier, vilket tillförde bolaget 6 276 361 kr innan emissionskostnader.

Rapporter

Årsredovisningar distribueras endast elektroniskt.

Årsredovisning 2019 [PDF] >>

…………………………………………….

Årsstämma 2020

Den 30 juni avhölls årsstämma i IES Internet Express Scandinavia AB (publ).

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin, genomfördes stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. I alla frågor röstade stämman i enlighet med styrelsens förslag, inklusive bemyndigande till styrelse att besluta om nyemission av aktier i bolaget.

…………………………………………….

Eftersom någon fysisk stämma med möjlighet att närvara personligen inte avhölls, gavs möjlighet att sända in frågor till IES för besvarande här. Nedan finns de frågor och svar som kan lämnas med respekt för pågående affärsprocesser i Lequa mm.

Frågor och Svar

Vad händer om IES nyemission inte blir fulltecknad?
I det fall IES aktieägare med företräde inte tecknar fullt, kommer en förlängning ske och externa parter ges möjlighet att teckna i emissionen då det är av vikt att IES visar på sitt ägaransvar mot övriga investorer i Lequa AB.

Hur har IES kommit fram till sin värderingsmodell inför nyemissionen?
Nyemissionen i Lequa AB var först planerad till en bolagsvärdering om en miljard kronor, vilket skulle motsvara ca sju kronor per aktie i IES. Men efter dialog med IES sänktes den till 700 miljoner vilket motsvarar ca 5 kronor per IES-aktie. Lequa ABs nyemission var tänk att vara 30% utspädning till ett värde av 210 miljoner, där Lequa ABs övriga investorer garanterade sin del samt försäkrade att delta i IES nyemission utifrån eget ägande. Dock uppstod emissionstekniska problem i IES kring prospektskyldighet mm vilket medförde att Lequa AB sänkte sin emission till 8% motsvarande 56 miljoner och IES beslutade att möta upp med en ca 30% emission vilket motsvarade en aktiekurs på 1,40 kr och därmed ge alla aktieägare möjlighet att försvara sitt ägande rättvist. Värderingen i Lequa AB är framtagen på historiska resonemang som alla investorer i Lequa AB har samtyckt till.

Finns det risk/möjlighet för ytterligare emission i IES inom en snar framtid?
Det finns ingen planerad emission idag, dock kvarstår utvärdering av pågående nyemission samt utvecklingen i Lequa AB.

Hur ser IES styrelse på sitt innehav i Lequa AB?
Styrelsen i IES har under alla år följt sitt innehav i Lequa AB på nära håll, både i motgång och medgång. Det är med respekt vi konstaterar med vilken uppoffring ledning och övriga investorer har verkat för bolagets bästa samt hållit IES aktieägare om ryggen. Vår övertygelse är att när Lequa når sin framgång har det en extraordinär potential. Samtidigt är affärsidén både komplex och utmanande, samt har tidigare varit före sin tid. Nu pekar dock många saker på att tiden är mogen för ett decentraliserat och legalt korrekt Internet.

Har IES styrelse ambition att stärka IES innehav i Lequa AB?
Styrelsen verkar för bästa möjliga avkastning till IES aktieägare. Om en möjlighet uppkommer att stärka IES innehav i Lequa AB, kommer styrelsen noga överväga detta.

Har IES fått bud på sitt innehav i Lequa AB?
Nej.

Har IES ambitioner att idag utveckla sin verksamhet genom nya innehav, egen operativ verksamhet eller på annat sätt?
Nej. Detta blir en fråga först då IES innehav i Lequa AB har fått sin framgång eller avyttrats.

IES aktieägare har dålig insyn i Lequas verksamhet. Hur ser planen ut för informationsgivande från IES?
Historiskt har Lequa AB varit belastat av välvilja att signalera framgång i aktieägarled, vilket inte varit till gagn för Lequas verksamhet. Därför har IES styrelse beslutat att fullt ut respektera den sekretessförbindelse som finns mellan bolagen. Lequa AB kommer inte undanhålla information till styrelsen i IES och marknadsinformation skall gå ut tillsammans med berörda kunder med deras samtycke. Finansiell information kommer att tillhandahållas efter att styrelsen i Lequa AB tillsammans med styrelsen i IES anser att den är avvikande eller har stor påverkan på IES aktiekurs. Lequa AB gör en bedömning att under verksamhetsåret 2021 bör IES kunna tillhandhålla kvartalsinformation.

Aktieägare

IES har idag närmare 2 000 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2020-06-30

Futur Pension 8,96 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg 4,88 %
Sollmedco Aktiebolag 4,71 %
Holmsvanen AB 3,65 %
Lupinia AB 3,24 %
Carl Gustaf Peter Flach 3,18 %
Alf Sollevi 2,54 %
Muirfield Invest AB 1,91 %
Stefan Lindskog 1,88 %
UBS Switzerland AG, W8IMY 1,82 %
Övriga 63,23 %
Totalt 100,0%