Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien sker dagligen kl 9.00-17.30 via Mangoldlistan. För orderläggning – kontakta din bank eller depåförvaltare.

Mangoldlistan >>

Nyemission

IES Internet Express Scandinavia AB’s intressebolag Lequa AB har beslutat om nyemission till en bolagsvärdering om 700 MSEK pre money (motsvarande en kurs idag på ca 5 kr i IES aktie). Med anledning därav har IES styrelse dels förhandlat fram att IES får delta i denna nyemission, dels beslutat om underliggande nyemission i IES. Detta i enlighet med enhälligt beslut vid Årsstämma 2019 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, vilket därefter har registrerats hos Bolagsverket. Syftet är att stödja Lequas långsiktiga kontinuitet samt att försvara IES ägarandel i Lequa. Nyemissionen i IES skall ske med aktieägares företrädesrätt, med motsvarande sammanlagt högst 30 procent av bolagets aktiekapital. Bägge nyemissioner är planerade att genomföras under juni. Mer information kommer under maj månad.

……………………………………………………………..

Beslut från Årsstämma
Pkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
I. Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen för IES Internet Express Scandinavia AB (publ) föreslår att årsstämman den 18 juni 2019 bemyndigar styrelsen
att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:
a) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020.
b) Emission får ske av motsvarande sammanlagt högst 30 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för
utnyttjandet av bemyndigandet.
c) Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
d) Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
e) Aktier skall, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen
skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
f) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Aktieägare

IES har idag närmare 2 000 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2020-03-31

Futur Pension 8,96 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg 4,88 %
Sollmedco Aktiebolag 4,71 %
Holmsvanen AB 3,65 %
Lupinia AB 3,24 %
HSBC Private Bank S.A. Schweiz 3,18 %
Alf Sollevi 2,54 %
Muirfield Invest AB 1,91 %
Stefan Lindskog 1,89 %
UBS Switzerland AG, W8IMY 1,82 %
Övriga 63,22 %
Totalt 100,0%

Rapporter

Årsredovisningar distribueras endast elektroniskt.

Årsredovisning 2018 [PDF] >>