Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien, vilken har skett via Mangoldlistan, är handelsstoppad tills vidare. Detta med anledning av bland annat de strukturella arbeten som pågår i IES och intressebolag. I dagsläget kan inte lämnas någon tidpunkt för återupptagandet av handeln.

Årsstämma 2021

Årsstämman avhölls den 28 juni 2021 per poströstning.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag, beträffande bland annat: fastställande av resultaträkning och balansräkning; disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt bemyndigande av bolagsstämma för styrelse att fatta beslut om emission enligt nedan. Till styrelse valdes: Fredrik Kjällander, Jerker Nilsson, Anders Orre, samt till suppleant Alf Sollevi.

Årsredovisning 2020 >>I. Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för IES Internet Express Scandinavia AB (publ) föreslår att årsstämman den 28 juni 2021 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner eller konvertibler i bolaget i enlighet med följande villkor:
a) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.
b) Emission får ske av motsvarande sammanlagt högst 30 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.
c) Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
d) Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
e) Aktier skall, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
f) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

II. Syfte
Syftet med ovan bemyndigande är främst att säkerställa bolagets intressen rörande den underliggande verksamhet och tillgång i intressebolaget Lequa med koncernbolag och därmed relaterade aktiviteter.

III. Majoritetskrav för beslut
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Nyemission

Emissionen med företrädesrätt är registrerad hos Bolagsverket.  I nyemissionen tecknades 4 483 115 aktier, vilket tillförde bolaget 6 276 361 kr innan emissionskostnader.

Aktieägare

IES har idag närmare 2 000 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2021-03-31

Futur Pension 8,70 %
Sollmedco Aktiebolag 5,65 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg 4,55 %
Lupinia AB 3,89 %
Holmsvanen AB 3,41 %
Carl Gustaf Peter Flach 2,97 %
Alf Sollevi 2,38 %
UBP SA, Switzerland 2,13 %
Muirfield Invest AB 2,04 %
Stefan Lindskog 1,76 %
Övriga 62,52 %
Totalt 100,0%