Aktiehandel

Organiserad handel i IES-aktien, vilken har skett via Mangoldlistan, är handelsstoppad tills vidare. Detta med anledning av bland annat de strukturella arbeten som pågår i IES och intressebolag. I dagsläget kan inte lämnas någon tidpunkt för återupptagandet av handeln.

Kallelse till extra bolagsstämma 2021-12-20

IES Internet Express Scandinavia AB (publ), org.nr 556559–1210, kallar till extra bolagsstämma måndagen den 20 december 2021 i Malmö. Med beaktande av COVID-19 genomförs stämman genom förhandsröstning.

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i denna extra bolagstämma i IES Internet Express Scandinavia AB (publ) har den som dels senast den 10 december 2021 till anmält sig med epost info@ies.se, dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 10 december 2021 och bör därför begäras i god tid före den 10 december 2021 hos den som förvaltar aktierna.

Styrelsen i IES

 


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av justeringsman

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av förslaget till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Ändring av bolagsordning

  • Ändring av minsta antal ledamöter
  • Ändring av ramar för aktiekapital

8. Styrelse

  • Justering av styrelse med anledning av ändring i bolagsordning enligt pkt 7 ovan, inklusive beslut om antal ledamöter tidigare beslutat på Årsstämma.

9. Beslut om nyemission

  • Se bilaga 1 – Bemyndigande av bolagsstämma för styrelse att fatta beslut om emission

10. Övriga frågor

11. Stämmans avslutandeBilaga 1 – (pkt 9) Bemyndigande av bolagsstämma för styrelse att fatta beslut om emission

 

I. Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för IES Internet Express Scandinavia AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 20 december 2021 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner eller konvertibler i bolaget i enlighet med följande villkor:

a) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.
b) Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
c) Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
d) Emission skall, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
e) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

II. Syfte

Syftet med ovan bemyndigande är att säkerställa bolagets verksamhet på kort och lång sikt.

III. Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

IES intressebolag Lequa AB i konkurs 2021-10-13

Intressebolaget Lequa AB försattes i konkurs per 2021-10-13. För IES kan detta bli gynnsamt då Lequa AB:s konkurs innebär att tidigare upprättat pantsättningsavtal, mellan IES och Lequa AB aktiveras. Enligt pantsättningavtalet övergår 100% av Lequa Net AB i IES ägo.

Styrelsen i IES har per 2021-10-21 beslutat om att enligt försiktighetsprincipen genomföra nedskrivningar på bolagets tillgångar relaterade till Lequa AB. Effekten av denna nedskrivning är att bolagets egna kapital förbrukat. Styrelsen har som följd av detta valt att upprätta en kontrollbalansräkning.

Styrelsen i IES ser stora möjligheter med den uppkomna situationen, men ser behovet av tillskjutet kapital för att återställa Eget Kapital samt säkerställa den fortsatta driften av Lequa Net AB.

Styrelsen i IES

Aktieägare

IES har idag närmare 1 500 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2021-09-30:

Alf Sollevi 22,88 %
Futur Pension   6,71 %
Sollmedco Aktiebolag 6,19 %
SEB S.A. Luxemburg 3,51 %
Lupinia AB 3,00 %
Holmsvanen AB 2,63 %
Carl Gustaf Peter Flach 2,29 %
UBP SA, Switzerland 1,65 %
Muirfield Invest AB 1,58 %
Stefan Lindskog 1,36 %
Övriga 48,20 %
Totalt 100,00%