Aktiehandel

Idag finns ingen organiserad handel med aktien. Styrelsen anser däremot att återaktivering av ordnad handel i aktien är av vikt för bolaget. Tidpunkt för detta kan dock inte lämnas i dagsläget.

Information till IES aktieägare

Bakgrund
Under styrelsens efteranalys av vårens företrädesemission konstaterades att den låga teckningsgraden berodde på att den i emissionsprospektet beskrivna strategin och affärsplanen vid tillfället inte var fullt utvecklad och aktiverad.

Under sommaren fick dotterbolaget Lequa Net i uppgift att utveckla en ny strategi och affärsplan för IES, för marknadsaktivering under hösten, vilket nu har skett.

IES strategi och affärsplan
IES kommer att etablera ett renodlat försäljningsbolag som ytterligare dotterbolag. Detta för att skapa visibilitet och kontroll i hela kedjan för leverans och kvalitetssäkring, och inte vara beroende av integratörers, distributörers eller kunders kompetens, ambitioner och framgång. Strategin innebär också en marginalförbättring.

Försäljningsbolaget kommer att ha säte i Stockholm och/eller Köpenhamn och bygga specialistkompetens inom de segment och marknader man skall verka inom, med tydligt paketerade lösningar.

Lequa Net agerar underleverantör och levererar lösningar baserat på Lequinox Distributed Ledger Technology. Lequa Net har även egen fabriksförsäljning inom ramen för redan tecknade avtal, exempelvis HPE, med flera.

Marknadsaktivering
Vid marknadsaktivering upphör den tidigare renodlade marknadsföringen av Lequinox-infrastrukturen. Denna levereras framöver enbart tillsammans med tydligt paketerade lösningar för kundspecifika behov.

Fram till dags datum har två lösningar tagits fram under konceptet: ’Professionell platsspecifik information och rapportering’.

Lösning 1: Kvalitetssäkring och rapportering
Lösningen möjliggör att unika digitala identiteter kan tilldelas byggnader, lokaler, maskiner, processer med mera. Vid interaktion med den digitala identiteten skapas spårbarhet i kopplade liggare.

Lösningen säkerställer tillsammans med Lequinox Distributed Ledger Technology den digitala identiteten, samt kopplade liggare.

Marknadsaktivering har skett genom återaktivering av HPE, där vi gemensamt och initialt identifierat två globala kunder. HPE:s förankringsprocess med kundansvariga för försäljning är klar i december, med försäljningsstart under januari 2023.

HPE kommer att ompaketera lösningen under eget namn via HPE GreenLake.

Lösning 2: Tillgänglighet och information
Lösningen möjliggör kanalisering av specifik och relevant information till en platsidentitet (plats, lokal med mera) utan att behöva ladda ned olika typer av appar till telefonen.

Lösningen säkerställer tillsammans med Lequinox Distributed Ledger Technology den digitala identiteten, juridisk separation av informationsavsändare och dito mottagare med kopplade liggare.

Marknadsaktivering har inletts bland annat inom kommunsektorn och deras program för smarta städer. Denna lösning skall övertas av IES försäljningsbolag, efter bolagets etablering och aktivering.

Aktivitetskalender t.o.m. kvartal 1 2023
December
– Bryggfinansiering
– Fortsatt marknadsaktivering
Januari
Fortsatt marknadsaktivering
Februari
Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om namnbyte, emission, m.m.
– Etablering av försäljningsbolag
– Fortsatt marknadsaktivering
Mars
Extra bolagstämma för beslut om namnbyte, emission, m.m.
– Aktivering av försäljningsbolag
– Inledande arbete för återaktivering av handel med IES-aktier
– Fortsatt marknadsaktivering

Finansiell information
IES styrelse gör bedömningen att bolaget når positivt kassaflöde under kvartal 2 2023, då respons på koncept, strategi och affärsplan är mycket god.

Den låga teckningsgraden i vårens företrädesemission har gjort att bolaget under året finansierats via inlåning från närstående till bolaget, samt att medarbetare i Lequa Net temporärt avstått löner. Detta fram till punkten för marknadsaktivering, vilket nu har skett.

För att nu kunna fullfölja lagd strategi och affärsplan enligt planerad aktivitetskalender, kommer styrelsen att rekommendera extra bolagsstämman att genomföra en större emission under slutet av kvartal 1 2023.

Fram till denna emission behöver bolaget nu en bryggfinansiering, som kommer att erbjudas enligt mycket fördelaktiga villkor.

Malmö 2022-12-05
Styrelsen i IES

Årsstämma 2022

IES Internet Express Scandinavia AB (publ) org.nr. 556559-1210 avhöll  årsstämma måndagen den 27 juni i Malmö.

I alla punker på agendan röstades enhälligt i enlighet med framlagda förslag, inklusive bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission.

IES – Årsredovisning 2021.pdf