Aktiehandel

Idag finns ingen organiserad handel med aktien. Styrelsen anser däremot att återaktivering av ordnad handel i aktien är av vikt för bolaget. Tidpunkt för detta kan dock inte lämnas i dagsläget.

Styrelsen avser att till årsstämman ha framtagit och kunna redogöra för konkreta planer avseende återaktiveringen av handeln i IES-aktien.

Nyemission

Teckningsperiod 10 – 24 maj 2022

Vid extra bolagsstämma i IES Internet Express Scandinavia AB AB (publ) den 20 december 2021 beslutades enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Syftet med nyemissionen är stärka IES finansiella situation och därmed kunna utveckla sin egen affärsplan tillsammans med dotterbolaget Lequa Net. Nyemissionen sker i två delar, såsom riktad emission och företrädesemission till befintliga aktieägare enligt detta Memorandum. Riktade emissionen omfattar 13 200 000 aktier till teckningskurs 0,30 SEK/aktie motsvarande ett emissionsbelopp om 3 960 000 SEK vilket kommer att erläggas genom kvittning av fordringar. Företrädesemissionen omfattar högst 75 184 296 aktier med teckningskurs 0,30 SEK/aktie och kan vid full teckning inbringa bolaget maximalt 22 555 289 kronor.

Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta memorandum teckna aktier i IES Internet Express Scandinavia AB (publ).

IES – Nyemission – Memorandum 2022-04-29Styrelsens kommentar

Det senaste årets turbulens har inneburit att IES ägande har gått från 45% till 100%, genom att IES idag är ensam ägare till dotterbolaget Lequa Net AB. Under samma period har Lequa Net AB trots omständigheterna lyckats leverera plattform och parallellt aktiverat marknaden.

Styrelsen i IES har inom ramen för denna emission och detta memorandum utvecklat en trovärdig strategi för IES med tydlig målbild och lönsamhet, samt med ett absolut syfte om att skapa förtroende såsom långsiktig och stark ägare till Lequa Net AB. Emission och memorandum är till beskrivning och omfattning sammanställt utifrån både finansiellt behov och erfarenhet från tidigare emissioner.

Genom aktieägarnas vilja att teckna sig i denna emission och i spåren av Lequa Net AB:s etablering skapas förutsättningar för IES att utveckla sin egen och framtida marknadsplan.

Styrelsen i IES anser också att aktiveringen av ordnad handel i aktien är av vikt för bolaget.

Styrelsen avser teckna sig för minst 1,5 miljoner kronor föreliggande nyemission.

Årsstämma 2022 – save the date

Preliminärt datum för IES årsstämma 2022 är måndagen den 27 juni. Planen är att avhålla en fysisk stämma i Malmö.

Kallelse till årsstämman publiceras senast 4 veckor innan stämman. Styrelsen avser att till årsstämman ha framtagit och kunna redogöra för konkreta planer avseende återaktiveringen av handeln i IES-aktien.

Aktieägare

IES har idag närmare 1 500 aktieägare.
De 10 största ägarna är per 2022-03-31:

Alf Sollevi 22,88 %
Futur Pension   6,71 %
Sollmedco Aktiebolag 6,19 %
SEB S.A. Luxemburg 3,51 %
Lupinia AB 3,00 %
Holmsvanen AB 2,63 %
Carl Gustaf Peter Flach 2,29 %
UBP SA, Switzerland 1,65 %
Muirfield Invest AB 1,58 %
Nordica Life, Bermuda 1,04 %
Övriga 48,52 %
Totalt 100,00%